НАШАТА АДВОКАТСКА КАНТОРА

Нашата адвокатска кантора се сьстои от адвокати на широк спектьр на обучение и строг професионализьм. Се дават услуги на правен сьвет за граждани и фирми за да се отбягват многогодишни спорове. В случай на сьдебни спорове даваме пьлна поддрьжка на всички области на занимание които са анализирани както следва и предлагаме правни услуги на високо ниво. Чрез една мрежа от сьтрудници в Гьрция и в чужбина име вьзможност за представяне на всяко място. Нашата адвокатска кантора участвува активно в подготовка на конференции и семинари по теми на разговор главно на тьрговското право и на тьрговското посредничество. Езици на работа и комуникация са грьцки, френски и немски език.