Διαχείριση ακινήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας ακινήτων ενόψει αγοραπωλησιών ή συμβάσεων leasing, lease-back και τη σύνταξη των σχετικών συμβολαίων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη μετέπειτα διαχείριση των ακινήτων με τη βοήθεια σε τυχόν μισθωτήρια συμβόλαια και των έλεγχο των πληρωμών των μισθωμάτων.