304/2014 Ειρηνοδικείου Χανίων

"Kούρεμα" 80% του χρέους δανειολήπτη - πρώην εμπόρου και μηδενικές καταβολές για τις επτά από τις οκτώ τράπεζες στις οποίες είναι χρεωμένος.

Δημοσιεύτηκε: 11/06/2014

Εξαίρεση 2ης κατοικίας από εκποίηση

ξαιρείται η 2η κατοικία από ρευστοποίηση περιουσίας αλλά και η οποιαδήποτε μελλοντική περιουσία που θα προκύψει (οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης) ως μεταπτωχευτική περιουσία

Δημοσιεύτηκε: 23/01/2014

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ν.3869/2010 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔ ΣΕΡΡ 58/2013:Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι πλήρες μόνο αν αναφέρει ότι:«α) η κατάσταση της περιουσίας μου και των εισοδημάτων των δικών μου και του συζύγου μου β) η κατάσταση των πιστωτών μου και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, που περιέχονται στην αίτησή μου είναι ορθές και πλήρεις και γ) έχω προβεί σε μεταβιβάσεις ...ή δεν έχω προβεί σε μεταβιβάσεις κατά την τελευταία τριετία». Στην υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε η αιτούσα δεν αναφέρεται στην ορθότητα και την πληρότητα της κατάστασης των πιστωτών. Επιπλέον στην αίτηση αναφέρονται και πιστωτές για τους οποίους δεν προκύπτει αν έχουν υπαχθεί στο σχέδιο διευθέτησης ή ο λόγος για τον οποίο τυγχάνουν προνομιακής εξυπηρέτησης. Μη επαρκής διόρθωση των ατελειών στο ακροατήριο.

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2014

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν.3869/2010 ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ

Κρίση του Δικαστηρίου ότι οι διατάξεις του Ν.3869/2010, αν και είναι γενικότερες σε σχέση με αυτές του αρ. 62 του Ν. 2214/1994 και του αρ. 25 του Ν.3867/2010, κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη κι επομένως ισχύουν και για το Τ.Π.&Δ.

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2014

Νόμος 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων-Ορισμός μηδενικών καταβολών

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν.3869/2010. Κακή οικονομική κατάσταση και κρίσιμη κατάσταση της υγείας της αιτούσας συνταξιούχου του ΟΑΕΕ και του συζύγου της που έχει σχεδόν μηδενικό εισόδημα. Ορίζει μηδενικές καταβολές χωρίς ορισμό νέας δικασίμου για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας, διότι με βάσει τα αποδειχθέντα, κρίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημά της.

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2014

Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Περίπτωση πρώην ιδιοκτήτη κομμωτηρίου.

ΕΙΡΗΝΟΔ ΑΓΙΑΣ 3/2013 Υπαγωγή στο Ν.3869/2010.Περίπτωση πρώην ιδιοκτήτη κομμωτηρίου. Απώλεια εμπορικής ιδιότητας με τη διακοπή των εργασιών. Δεν απεδείχθη ότι αυτός μέχρι την απώλεια της εμπορικής τoυ ιδιότητος είχε περιέλθει σε παύση πληρωμών και ως εκ τούτου δεν εμποδίζεται η υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου αυτού. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για μια τετραετία. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Εξαίρεση από τη διαδικασία ρευστοποίησης ενός αγρού και ενός παλαιού αυτοκινήτου που κρίνονται απρόσφορα να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον.

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2014

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό δυνάμει άρθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 [πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17010]

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2014