Εταιρική σφραγίδα: Εγκύκλιος για την κατάργηση της υποχρέωσης ύπαρξης και χρήσης της - Νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών

Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπός της να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο

Δημοσιεύτηκε: 15/04/2019

Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία καθώς και των ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με την απόδοση της συνεισφοράς αυτής.

Δημοσιεύτηκε: 12/04/2019

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4596/2019: Όλες οι αλλαγές σε Κώδικες - Τέλος το αυτόφωρο για εξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση

Εισφορά 0,40 ευρώ ανά γραμμάτιο για το portal olomeleia - Τεκμήριο αθωότητας, δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου και «βάρος απόδειξης» στην ποινική δίκη - Κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 της ΕΣΔΑ

Δημοσιεύτηκε: 03/04/2019

Ενέργειες κληρονόμου:

Οι νομικές και οι φορολογικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον/τους κληρονόμους για να μην έχουν προβλήματα με την εφορία, κ.λπ.

Δημοσιεύτηκε: 21/01/2019

Νέο καθεστώς για τις ανώνυμες εταιρείες

Υπό ένα απλούστερο, σαφέστερο και σαφώς πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι ανώνυμες εταιρείες, καθώς το καλοκαίρι του 2018 αναμορφώθηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ενενήντα οκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση του περίφημου νόμου 2190/1920, ο οποίος στις δεκαετίες αυτές είχε υποστεί δεκάδες αποσπασματικές τροποποιήσεις, πλέον η λειτουργία των Α.Ε. διέπεται από τον νόμο 4548/2018.

Δημοσιεύτηκε: 09/01/2019

Νέο πρότυπο καταστατικό για τις ΕΠΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 107766/2018 και την ανάγκη αντικατάστασης του άρθρου δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.», καθώς και του υποκεφαλαίου β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, του υποκεφαλαίου β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II και του υποκεφαλαίου β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στο ν. 3190/1955 μετά την τροποποίησή του από το ν. 4541/2018 (Α' 93), τροποποιείται το άρθρο δεύτερο της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 ως εξής:

Δημοσιεύτηκε: 06/11/2018

Εξωδικαστικός μηχανισμός - ΚΕΑΟ: Οδηγίες εφαρμογής άρθρου 61 ν. 4559/2018

Με την εγκύκλιο 40/2018 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 15 του ν. 4469/2017, «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Δημοσιεύτηκε: 11/09/2018

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 86768/21.8.2018 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/2017), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Δημοσιεύτηκε: 23/08/2018

Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.

Δημοσιεύτηκε: 21/08/2018