Δικηγόροι. Εκπροσώπηση πολιτών ενώπιον διοικητικών αρχών

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Δημοσιεύτηκε: 07/03/2018

Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύφους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32320/1841/11.7.2017

Δημοσιεύτηκε: 22/08/2017

Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών

Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών ((Κανονισμός 861/2007 - L 199/1)) για αστικές και εμπορικές αξιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ από οφειλέτες κατοίκους άλλων χωρών της ΕΕ.

Δημοσιεύτηκε: 10/07/2017

νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1064 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής». Με την Εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η διαδικασία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και της έκδοσης των αποφάσεων.

Δημοσιεύτηκε: 20/06/2017

Νέα νομοθεσία για τη σύσταση εταιριών

Δημοσιεύθηκε ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) σχετικά με την "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" όπου προβλέπονται αλλαγές σχετικά με τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών.

Δημοσιεύτηκε: 09/12/2016

Παραγραφή Δικαιωμάτων του Δημοσίου

Με την ΠΟΛ 1154/2016 επιχειρείται η συγκεντρωτική καταγραφή και συστη­ματική παρουσίαση των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου.

Δημοσιεύτηκε: 24/10/2016

Μείωση αντικειμενικών αξιών και μείωση φόρων

Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων

Δημοσιεύτηκε: 09/02/2016