Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύτηκε: 26/07/2019

Τι είναι μια Ενεργειακή Κοινότητα;

Η Ενεργειακή Κοινότητα ορίζεται ως ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως συντάσσεται στο Νόμο 4513/2018. Στόχος η καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας. Επίσης, προωθεί την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, προσφέροντας ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). 

Ο Σκοπός

Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν στόχο, μέσα από συνέργειες, να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διαχυθεί σε περισσότερους η δυνατότητα να παράγουν, να χρησιμοποιούν και να πωλούν ηλεκτρικό ρεύμα από Α.Π.Ε.

Τρόποι εκμετάλλευσης Ενέργειας

Μια Ενεργειακή κοινότητα, θα μπορεί να παράγει, να πωλεί ή να καταναλώνει την ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγει με τους μηχανισμούς του Ενεργειακού συμψηφισμού ή του Εικονικού Ενεργειακού συμψηφισμού. 

Net Metering

ενεργειακός συμψηφισμός

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Virtual Net Metering

εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός

Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή.


Δραστηριότητες και Έργα

Έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στις Ενεργειακές Κοινότητες είναι:

Αιολικά πάρκα

Μικρά αιολικά πάρκα

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Μονάδες Βιομάζας

Μονάδες Βιοαερίου

Σταθμοί και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα προς ενοικίαση ή χρήση

Εταιρίες προμήθειας ρεύματος

Συστήματα και υποδομές τηλεθέρμανσης

Μονάδες αφαλάτωσης

Συνδυασμός ή Συνδυασμοί των παραπάνω

Ιδιώτες

Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μίας πολυκατοικίας συστήνουν μία Ε.Κοιν., για να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή μία μικρή ανεμογεννήτρια και να μειώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού τους, μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Δήμοι – Περιφέρειες

Τοπικές Συμπράξεις

Δομή - Σύσταση - Λήψη Αποφάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής​

Όροι για τη Σύσταση​

Λήψη Αποφάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στις ενεργειακές κοινότητες έχουν:

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου – Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, κλπ.)

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου – Ν.Π.Ι.Δ. (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ κλπ.)

Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού – Δήμοι

Ο.Τ.Α. 2ου βαθμού – Περιφέρειες


Πηγή: https://xn--mxaaehabpapcjb5aj2acx9db.com/energeiaki-koinotita/