Αφανής εταιρεία: Δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ, δεν εγγράφεται στο Φορολογικό Μητρώο

Δημοσιεύτηκε: 13/01/2020

Με απαντητικό της έγγραφο σε ερώτηση βουλευτών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τηνν αφανή εταιρεία.Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ, δεν διαθέτει επωνυμία, έδρα κ.λ.π. και ως εκ τούτου, δεν εγγράφεται και στο Φορολογικό Μητρώο.Αναλυτικά το έγγραφο ΔΕΛ Ε 1153223 ΕΞ 2019 αναφέρει:Σε απάντηση του Α.Π. 121385 ΕΞ 2019/30-10-2019 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αρ. 1547/29-10-2019 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, που υπέβαλαν οι Βουλευτές, Β΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Χήτας και Α΄ Θεσσαλονίκης Απόστολος Αβδελάς, ως προς τα διαλαμβανόμενα σε αυτή θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.Με τις διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 ( 170/Α΄), όπως ισχύει, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο.Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.Με το τρίτο εδάφιο της παρ. γ του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: « Με την εγγραφή η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε φορολογούμενο».Περαιτέρω καθώς η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ. ( παρ. 2 του άρθρου 285 του ν. 4072 (Α΄ 86/11-4-2012), δεν διαθέτει επωνυμία, έδρα κ.λ.π. και ως εκ τούτου, δεν εγγράφεται και στο Φορολογικό Μητρώο.


Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/afanis-etaireia-den-ehei-nomiki-prosopikotita-den-katahorizetai-sto-gemi-den-eggrafetai